Statut

 

  

Tekst jednolity na dzień 14 lipca 2017 r. 

S T A T U T 

Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, zwana dalej „Izbą”, jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą: 

   1) przedsiębiorców, 

   2) spółki kapitałowe utworzone przez uczelnie i jednostki naukowe w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii lub wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego. 

2. Ilekroć w Statucie jest mowa o przedsiębiorcy rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie prac badawczo-rozwojowych, wytwarzania produktów wysokiej techniki, projektowania zaawansowanych technologii lub świadczenia usług dotyczących takich produktów i technologii. 

3. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, innych powszechnie obowiązujących przepisów odnoszących się do izb gospodarczych oraz niniejszego Statutu. 

§ 2 

1. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. Na terenie działalności Izba może tworzyć swoje przedstawicielstwa, oddziały i filie. 

3. Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o celach zbieżnych z określonymi w niniejszym Statucie. 

4. Izba może używać nazwy skróconej „IZTECH” a także nazwy w języku angielskim: „Polish Chamber of Commerce for High Technology.” 

Rozdział 2  

Zadania Izby i sposób ich realizacji 

§ 3 

1. Celem statutowym Izby jest: 

   1) wszechstronne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Polski, w szczególności w zakresie innowacyjności przemysłu zaawansowanych technologii i gospodarki opartej na wiedzy oraz zasobów ludzkich, 

   2) działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa. 

2. Podstawowym zadaniem Izby jest wszechstronna pomoc jej Członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii. 

3. Izba wykonuje swoje zadania statutowe, w szczególności poprzez: 

   1) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć wspierających realizację celów strategii rozwoju kraju narodowych programów unowocześniania przemysłu wysokiej techniki, 

   2) inspirowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi przedsiębiorców i współpracy w tym zakresie z organami władzy i administracji państwowej, 

   3) doradztwo organizacyjno-prawne i finansowe w zakresie tworzenia przedsiębiorstw oraz wspomaganie przedsiębiorców w początkowych etapach wzrostu, 

   4) działanie na rzecz wykreowania silnej pozycji Członków Izby na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz promocję osiągnięć przedsiębiorców i twórców zaawansowanych technologii, 

   5) wspieranie innowacyjnych inicjatyw Członków Izby, w szczególności przez współdziałanie w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności badawczej, wytwórczej i usługowej w zakresie zaawansowanych technologii, w tym środków z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej, 

   6) współpracę z instytucjami finansowymi, bankami oraz funduszami kapitału podwyższonego ryzyka, 

   7) wspomaganie Członków Izby w pozyskiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych oraz inwestorów, w tym organizowanie sieci przedsiębiorstw, jednostek naukowych i ośrodków badawczych, 

   8) promowanie wyrobów i usług świadczonych przez Członków Izby oraz prowadzenie na ich rzecz działalności marketingowej i wystawienniczej, 

   9) promowanie wykorzystania wyników badań naukowych w gospodarce i przedsiębiorczości innowacyjnej opartej na osiągnięciach naukowych, 

   10) podejmowanie działań na rzecz rozszerzania współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi oraz transferu technologii, 

   11) świadczenie usług doradczych w zakresie innowacji, w tym doradztwo i szkolenie w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone, 

   12) ułatwianie Członkom Izby dostępu do informacji, w tym opracowywanie ekspertyz, studiów i analiz dotyczących rozwoju przedsiębiorczości zaawansowanych technologii i działalność wydawnicza, 

   13) świadczenie usług wsparcia innowacji, w tym świadczenie usług laboratoryjnych i badawczych w celu opracowania innowacyjnych produktów, procesów i usług, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości wyrobów, udostępnianie banków danych i przestrzeni biurowej. 3 

4. Izba wykonuje również inne niż wymienione w ust. 3 zadania, powierzone na podstawie przepisów prawa, w szczególności Ustawy. 

§ 4 

1. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. 

2. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych, z uwzględnieniem art. 14 ust. 2 Ustawy. 

Rozdział 3 

Członkowie Izby, sposób nabywania i utraty członkostwa. 

§ 5 

1. Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy spełniający warunki określone w art. 1 Ustawy oraz w § 1 ust. 1 Statutu. 

2. Członkami Izby, z zastrzeżeniem art. 1 Ustawy, mogą być także podmioty wspierające rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorców, w szczególności: 

   1) uczelnie i jednostki naukowe, w tym instytuty Polskiej Akademii Nauk, 

   2) banki, fundusze kapitałowe, instytucje finansujące działalność badawczo-rozwojową i gospodarczą podwyższonego ryzyka oraz instytucje otoczenia biznesu. 

3. Członek Izby wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez przedstawicieli odpowiednio upoważnionych do jego reprezentacji. 

4. Członek Izby ma prawo w każdym czasie zmienić osobę upoważnioną do jego reprezentacji. 

§ 6 

1. Kandydat na Członka Izby, o którym mowa w § 1 ust. 1 i § 5 ust. 2 składa deklarację członkostwa załączając do niej następujące dokumenty: 4 

   1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji przedsiębiorców, 

   2) istotne informacje o prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zaawansowanych technologii, w tym dane z ostatniego roku obrotowego o średniorocznym zatrudnieniu, wielkości rocznego przychodu oraz bilansowej sumy posiadanych aktywów na koniec ostatniego roku obrotowego, 

   3) dane imienne i adresowe osoby upoważnionej do jego reprezentacji. 

2. Decyzję o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia do Izby podejmuje Zarząd Izby w formie uchwały, zawiadamiając pisemnie kandydata o jej treści w terminie 14 dni od podjęcia uchwały. Decyzja w sprawie przyjęcia do Izby powinna być podjęta w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania deklaracji członkostwa. 

3. Od decyzji odmawiającej przyjęcia do Izby kandydat może odwołać się w terminie 14 dni od jej otrzymania do Rady Izby. Odwołanie winno być rozpatrzone przez Radę Izby na jej najbliższym posiedzeniu. 

4. Decyzję o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia do Izby Rada podejmuje w formie uchwały, zawiadamiając pisemnie kandydata o jej treści w terminie 14 dni od podjęcia uchwały. Decyzja Rady Izby w tej sprawie jest ostateczna. 

§ 7 

1. Kandydat staje się członkiem Izby po uzyskaniu pozytywnej decyzji w trybie określonym w § 6 oraz wpłacie wpisowego i pierwszej składki członkowskiej na rachunek bankowy Izby. 

2. Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz tryb ich uiszczania określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Izby. 

§ 8 

1. Członkostwo w Izbie ustaje w przypadku wystąpienia, wykreślenia lub wykluczenia na skutek: 

   1) rezygnacji, z dniem jej złożenia w formie pisemnej przez Członka, 

   2) wykreślenia z powodu nieuiszczenia składek za dwa kolejne okresy płatności, 

   3) wykreślenia z powodu utraty statutowych wymogów członkostwa, 

   4) wykluczenia z Izby w przypadku, gdy z winy Członka dalsze pozostawanie w Izbie nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu, w szczególności z następujących przyczyn: 

     a) rażącego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał organów Izby, 

     b) świadomego działania na szkodę Izby, w tym godzącego w jej dobre imię, 

   5) wykreślenia Członka z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Decyzję o wykreśleniu lub wykluczeniu Członka z przyczyn, o których mowa w ust. 1, podejmuje Zarząd Izby w trybie określonym w § 6 ust. 2. Od decyzji Zarządu służy odwołanie przy zastosowaniu postanowień § 6 ust. 3 i 4. 5 

Rozdział 4 

Prawa i obowiązki Członka Izby 

§ 9 

Członkowie Izby mają prawo: 

   1) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby z głosem stanowiącym, 

   2) zgłaszać kandydatów do organów wybieralnych Izby, wybierać członków tych organów oraz wnioskować o ich odwołanie, 

   3) brać udział we wszystkich formach działalności Izby, 

   4) korzystać bezpłatnie z portalu internetowego Izby i jej wydawnictw informacyjnych, 

   5) korzystać ze świadczeń Izby, w szczególności w zakresie: 

     a) pozyskania źródeł finansowania prac badawczo-rozwojowych, projektów innowacyjnych i innej działalności gospodarczej w zakresie wysokiej techniki, 

     b) pomocy merytorycznej i technicznej przy sporządzaniu i składaniu wniosków o dofinansowanie podejmowanych projektów z funduszy Unii Europejskiej, budżetu państwa lub innych zewnętrznych źródeł finansowania, 

     c) pozyskania partnerów i inwestorów krajowych lub zagranicznych, 

     d) ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności na terenie zagranicznych obszarów prawnych, 

     e) usług szkoleniowych, doradztwa i usług marketingowych, 

     f) rzeczoznawstwa i usług eksperckich, 

     g) polubownego lub mediacyjnego rozstrzygania sporów gospodarczych między Członkami Izby, 

   6) zgłaszać organom Izby wnioski dotyczące: 

     a) zmian przepisów prawa, w tym projektów aktów prawnych, dotyczących innowacyjności polskiej gospodarki, 

     b) doskonalenia form działania Izby, 

   7) organizować się w kluby członkowskie, 

   8) korzystać z firmowego znaku Izby na zasadach określonych i podanych przez jej Zarząd do wiadomości Członków. 

§ 10 

Członkowie Izby zobowiązani są do: 

   1) utrzymywania wysokiego poziomu technicznego swojej produkcji i świadczonych usług, 

   2) uczestniczenia w pracach Izby i współdziałania w realizacji jej celów statutowych, 

   3) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Izby, 

   4) terminowego uiszczania składek członkowskich, 

   5) kierowania się w działalności gospodarczej zasadami etyki i normami rzetelnego postępowania, 

   6) dbania o dobre imię Izby. 

Rozdział 5 

Organy Izby, zakres ich uprawnień, tryb wyboru i okres kadencji 

§ 11 

1. Organami Izby są: 

   1) Walne Zgromadzenie Członków Izby, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”, 

   2) Organy wybieralne: 

     a) Rada Izby, 

     b) Zarząd Izby, 

     c) Komisja Rewizyjna. 

2. Jeżeli do Komisji Rewizyjnej zostanie wybrany członek innego organu wybieralnego, jego dotychczasowy mandat wygasa z chwilą przyjęcia wyboru. 

§ 12 

1. Kadencja organów wybieralnych trwa pięć lat i jest wspólna dla wszystkich członków danego organu. 

2. Liczbę członków organu wybieralnego na daną kadencję, z wyjątkiem liczby członków Zarządu Izby, określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Liczba członków organu, ustalona w powyższym trybie, zawiera się pomiędzy minimalną i maksymalną liczbą członków organu określoną Statutem. 

3. Czynne prawo wyborcze do organów wybieralnych przysługuje wyłącznie Członkom Izby. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom fizycznym zgłoszonym przez Członków Izby. 

4. Wygaśnięcie mandatu członka organu wybieralnego Izby następuje: 

   1) z dniem upływu kadencji organu wybieralnego, 

   2) z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji, 

   3) całkowitej bądź częściowej utraty zdolności do czynności prawnych lub skazania prawomocnym wyrokiem powszechnego sądu karnego, 

   4) z powodu śmierci.  

5. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka organu wybieralnego, z przyczyn o których mowa w ust. 4 pkt 2 – 4, następuje w formie uchwały tego organu. 

6. Mandat członka organu Izby wygasa przed upływem kadencji także w przypadku nie udzielenia mu absolutorium. 

7. Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem Kadencji także w przypadku odwołania przez Radę Izby. Odwołanie może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn. 

8. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu członka organu wybieralnego liczba członków tego organu stanie się niższa niż minimalna liczba określona w Statucie, dokonuje się wyborów uzupełniających, w terminie trzech miesięcy, w trybie właściwym dla danego organu. 

§ 13 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby. 

2. Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników albo przedstawicieli. 

3. Każdy Członek Izby ma na Walnym Zgromadzeniu jeden głos. 

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział również zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Izby lub Prezesa Izby goście bez prawa głosu. 

5. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne. 

§ 14 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Izby raz w roku, nie później niż w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w uzasadnionych przypadkach Zarząd Izby z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 10 % Członków Izby złożony Zarządowi. 

3. Organ żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub Członkowie Izby, o których mowa w ust.2, zobowiązani są określić wnioskowany porządek jego obrad. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zarząd Izby żądania jego zwołania. 

5. W przypadku bierności Zarządu, jeśli zachodzą warunki określone w ust. 2 i 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Izby lub Komisja Rewizyjna. 

6. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia powiadamia się wszystkich Członków Izby co najmniej na 14 dni przed jego terminem przez wysłanie pisemnych zawiadomień listem poleconym lub drogą elektroniczną gwarantującą skuteczne przekazanie informacji o terminie, miejscu i porządku obrad. 

§ 15 

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Izby. Otwierający obrady zarządza wybór, spośród przedstawicieli Członków Izby, Przewodniczącego Zgromadzenia. 

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 

3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli Członków Izby. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. 

4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Izby lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności i w sprawach osobowych. 

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje jego Przewodniczący. 

§ 16 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone w Statucie, a w szczególności: 

   1) uchwalanie Statutu i jego zmian, 

   2) uchwalanie kierunków i wieloletnich programów działania Izby oraz ocena ich realizacji, 

   3) wybór i odwołanie członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej oraz określanie zasad ich wynagradzania, 

   4) zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, 

   5) udzielanie absolutorium członkom Rady Izby i Komisji Rewizyjnej, 

   6) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 

§ 17 

1. W skład Rady Izby wchodzi co najmniej 9 i nie więcej niż 15 członków, w tym wybierany odrębnie jej Przewodniczący, wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłoszonych przez mających prawo głosu uczestników obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Członkowie Rady wybierają ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. 

3. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący wyznaczony uchwałą Rady. 

4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą brać udział w posiedzeniach wszystkich organów Izby. 

§ 18 

1. Rada Izby odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Pierwsze posiedzenie, na którym wybiera się Wiceprzewodniczących Rady oraz Zarząd, odbywa się w tym samym dniu co Walne Zgromadzenie, które wybrało Radę. 

2. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Izby, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/5 członków Rady. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Rady jej Przewodniczący zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków Rady na 7 dni przed terminem przez wysłanie pisemnych zawiadomień listem poleconym lub drogą elektroniczną gwarantującą skuteczne przekazanie informacji. 

4. Posiedzeniom Rady przewodniczy i podpisuje jej uchwały Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności jeden z Wiceprzewodniczących. 

5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, z zastrzeżeniem § 20 ust. 3. 

6. Głosowanie na posiedzeniach Rady odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru lub odwołania członków Zarządu i spraw osobowych. Jeżeli członek Rady zażąda głosowania tajnego w innych sprawach o sposobie głosowania decyduje Rada zwykłą większością głosów. 

7. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z prawem zabierania głosu: 

   1) Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Izby, 

   2) inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady. 

8. Rada ustala w drodze uchwały swój regulamin pracy, w tym wewnętrzny podział obowiązków. 

§ 19 

Do zakresu praw i obowiązków Rady Izby należy: 

   1) określanie kierunków i wieloletnich planów działania Izby oraz przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu projektów uchwał w tej sprawie, 

   2) wybór i odwołanie członków Zarządu Izby, 

   3) nadzór nad wykonywaniem przez organy Izby uchwał Walnego Zgromadzenia i ocena ich realizacji, 

   4) zatwierdzanie rocznych programów działania Izby, 

   5) uchwalanie rocznego planu finansowego Izby, 

   6) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Izby, 

   7) zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu, 

   8) udzielanie absolutorium członkom Zarządu, 

   9) podejmowanie, na wniosek Zarządu, decyzji w sprawach przystąpienia do spółki lub wystąpienia Izby ze spółki oraz nabycia dla Izby nieruchomości lub jej zbycia, 

   10) podejmowanie decyzji o wstąpieniu Izby do organizacji krajowych lub zagranicznych oraz o wystąpieniu Izby z takich organizacji, 

   11) określanie zasad funkcjonowania i zakresu działania Komitetów, Klubów członkowskich i innych organizacji wewnętrznych w Izbie z własnej inicjatywy bądź na wniosek Członków Izby lub Zarządu, 

   12) nadawanie statutów Sądom Polubownym działającym przy Izbie oraz wykonywanie zadań Rady określonych w tych statutach, 

   13) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 

   14) występowanie do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie Izby, 

   15) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych Statutem do kompetencji Rady. 

§ 20 

1. Zarząd Izby prowadzi sprawy Izby z wyjątkiem spraw zastrzeżonych postanowieniami Ustawy i Statutu do kompetencji innych organów Izby. 

2. Zarząd składa się z Prezesa Izby i dwóch Wiceprezesów, zwanych dalej „członkami Zarządu”. Członkowie Zarządu są wybierani spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady. Członek Rady Izby może być jednocześnie członkiem Zarządu Izby. 

3. Wybór i odwołanie członków Zarządu jest dokonywany w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków Rady Izby biorących udział w głosowaniu. Członek Rady kandydujący do Zarządu lub pełniący funkcję członka Zarządu nie bierze udziału w głosowaniu dotyczącym jego osoby. 

4. W umowach pomiędzy Izbą a członkami Zarządu, Izbę reprezentuje Rada, w której imieniu występuje jej Przewodniczący lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący. 

§ 21 

1. Prezes Izby kieruje pracami Zarządu oraz sprawuje nadzór nad działalnością Dyrektora Generalnego. 

2. Do składania w imieniu Izby oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych uprawnieni są: Prezes Izby samodzielnie lub Wiceprezesi działający łącznie. 

§ 22 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Izby lub w jego zastępstwie wskazany przez Prezesa Izby jeden z Wiceprezesów. 

3. Prezes Izby jest zobowiązany do zwołania posiedzenia Zarządu na wniosek Rady Izby lub Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od otrzymania wniosku. 

4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z prawem zabierania głosu: 

   1) Członkowie Rady Izby i Komisji Rewizyjnej, 

   2) Dyrektor Generalny,  

   3) inne osoby zaproszone przez Prezesa Izby. 

5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. 

§ 23 

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Izby. 

2. Na wniosek Prezesa Izby Zarząd może w sprawach nie cierpiących zwłoki podejmować uchwały w trybie obiegowym za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Zasady organizacji pracy Zarządu oraz szczegółowe zadania i obowiązki Prezesa i Wiceprezesów Izby, określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Izby. 

§ 24 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi co najmniej 3 i nie więcej niż 5 członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów ani etatowymi pracownikami Izby. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Posiedzenie na którym dokonuje się wyboru odbywa się w tym samym dniu, w którym wybrano Komisję. 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i zarządzania majątkiem przez Zarząd Izby. 

2. Do szczególnych obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

   1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, 

   2) składanie Radzie Izby, a następnie Walnemu Zgromadzeniu, corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, 

   3) wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Izby, jeżeli na mocy obowiązujących przepisów lub na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej bądź Rady Izby sprawozdanie to podlega badaniu. 

§ 26 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji, przewodniczy im i kieruje działalnością Komisji. 

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

3. Zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz procedurę postępowania określa uchwalony przez nią regulamin. 

Rozdział 6 

Zasady gospodarki finansowej Izby 

§ 27 

Izba pokrywa koszty jej utrzymania i działalności z przychodów uzyskiwanych z: 

   1) wpisowego i składek uiszczanych przez Członków, 

   2) wpływów z własnej działalności gospodarczej, 

   3) przychodów z majątku Izby, 

   4) dotacji i subwencji, 

   5) darowizn, spadków i zapisów, 

   6) innych źródeł dopuszczonych przepisami prawa. 

§ 28 

1. Rok obrotowy Izby pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

2. Plan finansowy Izby na każdy rok obrotowy uchwala Rada Izby na wniosek jej Zarządu. 

3. Na plan finansowy Izby składają się również wyniki działalności jednostek wyodrębnionych, działających na zasadzie rozrachunku gospodarczego. 

§ 29 

Zasady świadczenia przez Izbę bezpłatnych i odpłatnych usług na rzecz jej Członków określa Zarząd. 

Rozdział 7 

Struktura organizacyjna Izby 

§ 30 

1. Dla wykonywania zadań statutowych Izba tworzy strukturę organizacyjną, na którą składają się wewnętrzne jednostki organizacyjne i jednostki wyodrębnione. 

2. Strukturę organizacyjną Izby oraz zasady działania jej jednostek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny, który zatwierdza Zarząd Izby na wniosek Dyrektora Generalnego. 

§ 31 

1. Dyrektor Generalny kieruje pracą jednostek organizacyjnych Izby. 

2. Do zadań Dyrektora Generalnego należy w szczególności: 

   1) prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarki majątkiem Izby zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami Zarządu Izby, 

   2) sporządzanie projektu planu finansowego Izby i jego realizacja, 

   3) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, 

   4) organizacyjno-administracyjna obsługa organów Izby. 

3. W umowie między Izbą a Dyrektorem Generalnym Izbę reprezentuje Prezes Izby, który także określa obowiązki i uprawnienia Dyrektora Generalnego oraz zakres jego umocowania do działania w imieniu Izby w stosunkach zewnętrznych. 

4. Kandydaturę na stanowisko Dyrektora Generalnego zatwierdza Zarząd Izby na wniosek Prezesa Izby, z zastrzeżeniem ust. 3. 

5. Na stanowisku Dyrektora Generalnego może być zatrudniony członek Zarządu z zastrzeżeniem § 20 ust. 4. 

6. W przypadku wakatu na stanowisku Dyrektora Generalnego jego statutowe zadania wykonuje Prezes Izby lub Wiceprezes wskazany uchwałą Zarządu. 

Rozdział 8 

Zasady dokonywania zmian Statutu, rozwiązania Izby i przeznaczenie jej majątku w przypadku likwidacji 

§ 32 

1. Uchwały w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania oraz większością 2/3 głosów w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli Członków Izby. Do zwołania Walnego Zgromadzenia w drugim terminie stosuje się postanowienia § 14 ust. 6. 

2. Informacja, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie, powinna być umieszczona w zawiadomieniu o jego zwołaniu. 

§ 33 

W przypadku zmiany podstawy prawnej funkcjonowania Izby może ona, przy odpowiednim zastosowaniu § 32 dostosować lub przekształcić organizacyjnie do wymagań określonych w zmienionych przepisach bez konieczności wszczynania procesu likwidacyjnego. 

§ 34 

1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora, który prowadzi likwidację Izby zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. 

2. Majątek Izby pozostały po jej likwidacji przeznacza się na zasilenie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej lub innej fundacji bądź funduszu o podobnych celach. Decyzję, której z tych instytucji przekazać majątek pozostały po likwidacji Izby , podejmuje Rada Izby na wniosek likwidatora. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 35 

Tekst jednolity Statutu wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2017 r. 

 

 --     --     --